وسایل شخصی >> کیف پول

کیف پول دستی زنانه

تلفن:09178598246

ایمیل: benarooyi@gimel.com

محل:هرمزگان-بندرعباس

نوع:جوینده

یک عدد کیف دستی زنانه حاوی کارت ملی به نام سالاری وعابر بانک زرد رنگ مفقود شده است لطفا در صورت پیدا شدن تماس بگیرید