حیوانات >> پرندگان >> طوطی

یک طوطی سبز کوچک گم شده

تلفن:09138007386

ایمیل: royavahidipour1377@gmail.com

محل:اصفهان-اصفهان

نوع:جوینده

یک طوطی سبز کوچک با حلقه ای در انگشت پاش در ممطقه ی سپه سالار و اپادانا و.. و اطراف ان گم شده در صورت پیدا کردن به یابنده مژدگانی خوبی میدهیم