حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

عروس هلندي گمشده

تلفن:09128357650

ایمیل: Cad2774@apple10.com

محل:تهران-تهران

نوع:جوینده

عروس هلندي نر يكساله رام درتاريخ١٣٩٧/٦/٨حوالي خيابان شهيدنعيمي قلعه مرغي گمشده ازيابنده خواهشمنداست اطلاع دهدمژدگاني بيشترازارزش خودش