وسایل شخصی >> مدارک >> کارت ملی

گمشده

تلفن:09304199366

ایمیل: allahverdi7509 @gimal.com

محل:فارس-شيراز

نوع:جوینده

ی کیف قهوه ای حاوی کلیه مدارک از جمله کارت ملی گواهینامه. کارت سوخت و....به نام قاسم اله وردی گم کردم ب یابنده مژدگانی خواهم داد