اجتماعی >> متفرقه

گم شدن مدارک

تلفن:09304199366

ایمیل: allahverdi7509 @gimal.com

محل:فارس-شيراز

نوع:جوینده

یک کیف مخصوص کارت عابر بانک قهوه ای حاوی کارت ملی گواهیناه. کارت سوخت کارت ماشین عابر بانک رفاه وتجارت به نام قاسم اله وردی گم کردیم به یابنده مژدگانی خواهیم داد