حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

عروس هلندی وایت فیس

تلفن:09359207309

ایمیل: mohammadamin.r.1417@gmail.com

محل:فارس-شيراز

نوع:جوینده

یک عدد عروس هلندی در محدوده شهرک گلدشت حافظ تا شهرک گلستان گم شده است از یابنده تقاضا می شود با این شماره تماس بگیرد و مژدگانی دریافت کند!